Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt twee zaken: de financiering van de opvang en de kwaliteitseisen aan de opvang.

Bijdrage in de kosten voor Kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2005 is de nieuwe Wet kinderopvang (WKO) in werking getreden.

Het uitgangspunt van deze wet is dat ouders, werkgevers en overheid samen de kosten voor de kinderopvang dragen.

Ouders krijgen voortaan zelf de overheidsbijdrage aan kinderopvang in handen via de Belastingdienst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de werknemer, zijn of haar partner, de bijdrage van de werkgever, de eventuele bijdrage van de gemeente of het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), de soort kinderopvang en de kosten van de kinderopvang. Werkgevers kunnen maximaal 1/6 deel van de daadwerkelijke kosten voor kinderopvang van hun werknemer (belastingvrij) vergoeden. De werkgeversbijdrage ontvangt u per 1 januari 2007 eveneens via de belastingdienst. De belastingdienst verrekent dit met uw werkgever.

Kwaliteitseisen Wet kinderopvang

 • Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang aan.
 • Een houder besteed aantoonbaar aandacht aan; beroepskracht-kind-ratio, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten, voorwaarden waaronder beroepskrachten i.o. mogen worden ingezet.
 • Van alle personen die werkzaam zijn in het kindercentrum heeft de houder een Verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Verplichting tot Risico Inventarisatie (R.I.) veiligheid en gezondheid
 • Verplichting tot contract houder – ouder
 • Informatieplicht van de houder aan de ouders over het te voeren beleid
 • Voertaal in het kindercentrum is Nederlands
 • Houder is verplicht een oudercommissie op iedere vestiging in te stellen
 • Houder stelt reglement van de oudercommissie vast
 • Beschrijving adviesrechten van de oudercommissie
 • Beschrijving van het recht van een oudercommissie om te klagen indien er een geschil is over de uitvoering van het adviesrecht.

Deze kwaliteitseisen worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD in opdracht van de gemeente.

De rapportages van deze controles kunt u hier voor het KDV, hier voor de BSO en voor hier de PSZ terugvinden.