Uitgangspunten pedagogisch beleid

Fysieke en emotionele veiligheid

Kindercentrum Ducky Duck zorgt voor een huiselijke omgeving, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en waar ze veilig kunnen spelen.

Het is aan de leidster een klimaat te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. 

De leidster is betrokken bij de kinderen en is zich bewust van de verschillende behoeftes van de kinderen en probeert hierin zoveel mogelijk het individuele kind tegemoet te komen zonder de groep tekort te doen. Dit doet zij zowel passief als actief.

 • De leidster communiceert op een betrokken en voor kinderen begrijpelijke wijze met de kinderen.
 • De leidster benadert de kinderen op respectvolle manier.
 • De leidster zorgt voor een open en ontspannen sfeer in de groep.
 • De kinderen worden uitgenodigd tot participatie.
 • Er wordt met vaste leidsters gewerkt, waarmee de kinderen vertrouwd zijn.
 • Het kind maakt onderdeel uit van een groep die bestaat uit voor hem/ haar bekende kinderen.

De leidster zorgt door haar houding, verbale en non-verbale communicatie en stemgebruik dat de kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. De kinderen kunnen en mogen zichzelf zijn. De leidster speelt in op spel / conflictsituaties tussen kinderen en stimuleert of lost op in samenspraak met de kinderen.

Persoonlijke competenties

Kindercentrum Ducky Duck biedt gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Hiermee wordt bedoeld dat het kind zich kan ontwikkelen op brede persoonlijkheidskenmerken zoals zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

Het is aan de leidster de persoonlijke competenties van de kinderen te onderkennen, te waarderen en te stimuleren. Dit doet ze door betrokken te zijn met het kind en het kind ruimte te bieden om zichzelf te zijn.

 • De leidster ondersteunt en stimuleert kinderen individueel.
 • De leidster heeft een band met het kind en zorgt hier voor een goede interactie met het kind.
 • Spelmateriaal, activiteiten en inrichting sluiten aan bij de leeftijd en belevingswereld van het kind.

De leidster stimuleert een kind door grenzen te ontdekken en te verleggen van wat een kind kan, wil of durft. De leidster maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten van een kind, speelt in op grapjes, humor en "gek doen", gaat in op initiatieven van een kind, beloont, prijst en complimenteert waardoor het kind positieve bevestiging krijgt.

Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat de kinderen zelf de keuze mogen maken waarin zij zich op dat moment willen ontwikkelen. Anders dan op school heeft het kind op de Duck Club de vrijheid om te kiezen waar hij mee wil gaan spelen of met welke activiteit hij wil meedoen. Deze vrijheid geeft een unieke impuls aan de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

Daarnaast is een uitdagend, gevarieerd en stimulerend aanbod van activiteiten en thema’s essentieel voor een kind om een echte keuze te kunnen maken en zo de kans te krijgen om tot ontwikkeling te komen.

Sociale competenties

Kindercentrum Ducky Duck biedt gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties. Hiermee worden alle varianten op het gebied van sociale kennis en vaardigheden bedoeld,

zoals:

 • het zich in een ander kunnen verplaatsen,
 • communicatie,
 • samenwerken,
 • anderen helpen,
 • conflicten voorkomen en oplossen,

De leidster heeft een belangrijke rol in het helpen ontwikkelen van deze sociale competenties. Haar voorbeeldfunctie zal de kinderen helpen hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

 • De leidster stimuleert en ondersteunt de kinderen in het groepsproces en interactie.
 • De leidster ondersteunt de kinderen in het voorkomen, aangaan en oplossen van conflicten.
 • De leidster zorgt voor een goede sfeer in de groep waarin ieder kind gerespecteerd wordt en recht heeft op een eigen plek in de groep.

De leidster stimuleert vriendschap, communicatie en samenwerking bij kinderen onderling. Zij gaat bewust om met conflicten tussen kinderen en reikt kinderen de middelen aan om conflicten zelf op te lossen. Samen delen en samen ervaren binnen situaties waarmee kinderen gezamenlijke betekenisvolle ervaringen op kunnen doen.

De rol van de leidster in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend, verzorgend, gangmakend, bemiddelend.

Bij de Duck Club kunnen kinderen hun vrije tijd samen met leeftijdsgenootjes of grotere of kleinere kinderen doorbrengen en komen kinderen van verschillende scholen bij elkaar.

Overdracht van normen en waarden

Kindercentrum Ducky Duck draagt bij aan het eigen maken van normen en waarden die in de samenleving waar de kinderen deel van uitmaken als maatschappelijk aanvaard worden beschouwd.

 • In de groep zijn afspraken, regels en omgangsvormen duidelijk en bekent.
 • Afspraken, regels en omgangsvormen worden, waar dit kan, uitgelegd aan de kinderen.
 • De leidster ziet toe op de naleving van regels, afspraken en omgangsvormen en grijpt in als er onwenselijke situaties ontstaan.
 • De leidster refereert aan de regels, afspraken en omgangsregels wanneer het gedrag hiervan afwijkt en legt uit waarom deze regels, afspraken en omgangsregels er zijn op een voor het kind te begrijpen manier. Gewenst gedrag wordt zoveel mogelijk onderstreept door positieve bekrachtiging en kinderen die niet het gewenste gedrag laten zien hierdoor op het gewenste gedrag attent te maken.

De kinderen bij de Duck Club zijn groot genoeg om mee te denken over de regels die er moeten zijn om het voor iedereen leuk en gezellig te maken en te houden. De participatie van kinderen bij het maken van de regels, zorgt voor een breed draagvlak en kinderen leren na te denken over wat zij belangrijk en redelijk vinden voor zichzelf en voor de andere kinderen. Regels die op deze manier worden gemaakt gelden immers voor iedereen. Ook de pedagogisch medewerkers houden zich aan deze regels.

Leidster-kind-ratio

Op de 4 groepen van de naschoolse opvang geldt een maximum van 20 kinderen per groep met 2 beroepskrachten.

(Spel)activiteiten buiten de stamgroep

 • Als de kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroep verlaten of gezamenlijk in de tuin gaan spelen, is de leidster-kind-ratio op kindercentrum niveau maatgevend.
 • De kinderen die deelnemen aan de naschoolse opvang kunnen ook activiteiten buiten het kindercentrum hebben. In deze gevallen is de leidster-kind-ratio op basis van de leeftijd van de kinderen van toepassing.

Opleidingseisen beroepskrachten

Algemeen geldt dat het diploma MBO-PW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de CAO kinderopvang in te zien op www.abvakabofnv.nl of in te zien op ons kantoor.

Voertaal

De voertaal in Kindercentrum Ducky Duck is het Nederlands.

Het volledige pedagogisch beleidsplan kun u hier inzien en de rapportages van de GGD kunt u hier terugvinden.

Zie ook onze huisregels

 

Klachtenafhandeling

Mocht u een klacht hebben of een onprettig gevoel aan een bepaalde situatie hebben overgehouden, dan vragen wij u om dit altijd kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers of de leiding. In kinderopvang is vertrouwen van ouders een groot goed en daarom vinden wij het van groot belang dat iedere ouder eventuele twijfels of onjuistheden aan ons voorlegt, zodat wij hierop meteen actie kunnen ondernemen en/of het onprettige gevoel kunnen wegnemen.

Ook zijn de oudercommissie  en het kindercentrum aangesloten bij de Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

 

Inschrijfformulier     Contactformulier